Skip to content

Villkor

Dessa är The Hammer Group ABs allmänna avtalsvillkor, vilka som regel gäller vid all vår försäljning om ej annat skriftligt avtalats. Genom beställning godtar beställare dessa avtal. Om frågor finns kring dessa villkor, eller om förtydligande önskas på någon punkt, kan du maila ekonomi@svea.nu.

Denna sida uppdaterades senast 2021-10-04.

§1 Ägarförbehåll, besiktningsrätt

Säljaren förbehåller sig rätten till den sålda varan till dess att köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser enligt detta kontrakt.

Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav innan äganderätten helt övergått till köparen. I händelse av återtag äger säljaren rätt att avgöra vilka delar av en leverans som kvarstår som obetalda. Om säljaren har skälig anledning att antaga att varans säkerhet allvarligt sätts i fara har denne rätt att under ev avbetalningstid besiktiga varan.

§2 Priser, garantivillkor, leveransvillkor, godsmottagning och godkännande av vara

I säljarens pris ingår ej mervärdesskatt eller andra lagstadgade skatter, fraktkostnad, pallar, specialemballage,  transportförsäkring etc. Har garanti lämnats till köparen har denne de rättigheter som anges i garantin (åtagandet). Garanti för material, maskiner, utrustning, inredning gäller enbart för den tid leverantör/tillverkare lämnar garanti. Begagnade och lagerskadade varor säljs i befintligt skick. Alla leveranser sker fritt säljarens lager Linköping. Angiven leveranstid avser leveranstid från säljarens lager. Det åligger köparen att vid godsets ankomst undersöka godset. Saknas kollin eller om godset är skadat skall detta omedelbart anmälas till transportören och notering därom göras på fraktsedeln.

§3 Reklamation

Reklamation av fel eller brist avseende godset skall anmälas inom 5 dagar från mottagandet. Om så ej sker äger kunden ej rätt att åberopa krav om ersättning, utbyte av gods eller på annat sätt häva köpet. Om reklamation riktar sig mot säljaren skall köparen skriftligen reklamera och noggrant ange i vad hans missnöje består. I de fall säljaren finner reklamationen befogad äger säljaren rätt att efter eget val reglera reklamationen, antingen genom reparation eller utbyte av trasiga delar, nyleverans eller kreditering. Annan påföljd såsom skadeståndskrav äger köparen ej rätt att göra gentemot säljaren vid något tillfälle. Köparen äger ej rätt att innehålla betalning för gods mer än beräknad kostnad för avhjälpande av reklamerade fel och brister då köparens reklamation riktar sig mot säljaren (gäller ej transportskador).

§4 Betalning

Betalning skall ske inom i bekräftelse överenskommen tid. Vid utebliven, eller sen betalning debiteras köparen dröjsmålsränta med en räntesats om 2,5% per månad. Påminnelseavgift och inkassokrav debiteras med lagstadgad kostnad. Om köparen underlåter att mottaga godset på fastställd dag eller uppskjuter leveransen är denne dock skyldig att erlägga betalning som om godset hade levererats. Köparen svarar för kostnad för lagring av gods som av säljaren gjorts klart för avlämnande, men som köparen ej omhändertar. Godset anses i dessa fall som avlämnat av säljaren varför köparen bär risken för godset om det försämras eller förstörs.

Om inte annat särskilt angivits har säljaren rätt att boka köparens inbetalningar i ordningen 1) påminnelseavgifter , inkassokostnader och motsvarande kostnader för indrivning av utestående fordringar; 2) skadestånd; 3) ränta; 4) viten, 5) fordringar enligt leverantörens val; 6) övrigt.

§5 Besiktningsskyldighet

Slutbesiktning skall verkställas vid kontraktstidens utgång. Leverantören ansvarar för att besiktning genomförs. Om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens underlåtenhet anses leveransen och entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts.

§6 Förfalloklausul

Om köparen ej betalar i tid, eller om säljaren har skäl att tro att köparen ej kommer att fullfölja sin betalningsskyldighet, har säljaren rätt att kräva förskottsbetalning. Om säljaren har skäl att misstänka att varan allvarligt sätts i fara anses hela skulden som förfallen till betalning.

§7 Force Majeure

Skulle säljarens leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av oförutsedd, extraordinär händelse såsom krig, naturkatastrof, importförbud, upplopp, eldsvåda, myndighetsåtgärd och liknande, som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal så äger säljaren rätt att utan skadeståndsskyldighet uppskjuta tiden för fullgörandet av beställd leverans i den utsträckning som erfordras.

§8 Utmätning

Skulle under avbetalningstiden utmätning kvarstad eller skingringsförbud avseende varan komma ifråga är köparen skyldig att uppvisa köpekontrakt för utmätningsmannen och omedelbart underrätta säljaren.

§9 Försäkring under avtalstiden

Köparen skall vårda varan väl och skydda den mot onormal värdeminskning. Köparen skall hålla varan försäkrad mot sedvanliga risker. Underlåter han det har säljaren rätt att teckna en sådan försäkring på köparens bekostnad. Den rätt till försäkringsbelopp som kan komma att utgå på grund av skada uppkommen innan äganderätten helt övergått till köparen överlåts säljaren som äger rätt att utkvittera den del av ersättningen som svarar mot köparen återstående skuld enligt kontraktet.

§10 Ränteändring

Om Riksbankens officiella diskonto och/eller affärsbankernas ränta för kredit i checkräkning och/eller räntenivån på kapitalmarknaden varpå säljaren finansierar sin verksamhet förändras med sammanlagt minst ½ procentenhet i förhållande till enligt denna sida dagens datum, får säljaren höja eller sänka hyresavgiften i motsvarande mån. Avgiften skall dock inte i något fall utgå med lägre belopp än det som angivits på denna sida.

§ 11 Annullering av kontrakt, kontraktets giltighet

Köparen har ej rätt att annullera kontrakt. Om säljaren ändock godkänner detta debiteras en annulleringsavgift. Annullering kan ej ske avseende gods klart för leverans eller för kundanpassade order. Avtalets giltighet förutsätter godkännande av försäljningschef eller firmatecknare. Säljare har efter godkännande av försäljningschef rätt att signera avtal med ett max belopp på 100 000 kr.

§12 Överlåtelse, betalning och underrättelser till kontraktsinnehavaren

Säljaren får överlåta sina rättigheter på grund av detta kontrakt. När säljaren överlåtit sina rättigheter enligt kontraktet och köparen underrättats därom är den nye kontraktsinnehavaren ensam berättigad att mottaga betalning och underrättelser, återta varan, träffa uppgörelser om betalningar mm samt att i övrigt utöva säljarens rättigheter enligt kontraktet.